Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 607 407 014 kontakt@jacekswist.pl

Jak rozmawiać z młodzieżą o pornografii?

jak rozmawiać z młodzieżą o pornografii

Pornografia jako prezentacja tekstów, zdjęć lub filmów o tematyce erotycznej w celu wywołania podniecenia niesie wiele negatywnych skutków.[1]

Należą do nich m.in.:

  • dehumanizacja, reifikacja, instrumentalizacja i parcjalizacja człowieka,
  • pozbawienie go, chroniącego godność, poczucia wstydu,
  • sprowadzenie osoby do roli towaru, (który dobrze lub źle się sprzedaje),
  • patologizacja więzi seksualnej ograniczająca relację dwojga do sfery genitalnej i to zafałszowanej, bo sztucznie stymulowanej i iluzorycznej, zamykająca ją w ciasnych ramach behavioralnych „bodziec – reakcja”,
  • desensytyzacja czyli odwrażliwienie, prowokowanie zachowań agresywnych, a nawet przestępczości seksualnej.[2] , [3] , [4]

Przypisywanie pornografii roli catharsis jest fałszywe i szkodliwe. Pornografia nie rozładowuje napięcia seksualnego, nie uspokaja lecz podnieca i prowokuje.

PROPONOWANY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Prowadząc zajęcia z młodzieżą istotne jest jednak, by uczniowie nie otrzymywali od nauczyciela gotowych stwierdzeń, ale na podstawie uzyskanych materiałów, sami odkrywali problem i próbowali formułować wnioski i propozycje zaradcze. W związku z tym szczególnie adekwatne do realizacji tego tematu są aktywizujące młodzież metody warsztatowe. Stosujący je nauczyciel włącza uczniów w poszukiwania mające uczniów doprowadzić do odkrycia określonych treści. „Wiedza odkryta przy pomocy nauczyciela, nie tylko poznana intelektualnie, ale także przeżyta emocjonalnie, ma większe szanse pozostać w pamięci na dłużej i wpływać na kierunek działania. Zastosowanie metod aktywizujących wyklucza pouczanie uczestników. Wiąże się raczej z organizacją sytuacji doprowadzającej do odkrywania treści i wyciągania wniosków przez samych uczestników (...) Nauczyciel włącza się w dyskusję, dzieli doświadczeniem, ale czyni to dopiero po wypowiedziach uczniów, na zasadzie podsumowania i ewentualnego rozszerzenia podawanych treści”.[5]

Wprowadzeniem do zagadnienia może być metoda zwana „gwiazdą skojarzeń”, w której uczniowie przedstawiają pojęcia bliskie słowu pornografia. Następnie ogólnym pytaniem zadanym klasie może być pytanie o to, gdzie współczesny człowiek może natknąć się na pornografię. Za pomocą „burzy mózgów” można uzyskać od młodzieży próby wyjaśnienia tego, jakie są przyczyny istnienia pornografii i sięgania po nią przez niektórych ludzi. Kolejnym etapem zajęć może być analiza tekstów przedstawiająca do czego doprowadziło konkretne osoby korzystanie z pornografii. W tym celu można wykorzystać:

1. Wywiad Jamesa Dobsona ze skazanym na karę śmierci Tedem Bundym, który pod wpływem pornografii zgwałcił i zamordował około stu kobiet[6].

2. Historię skazanego za homoseksualną pedofilię Gary Bishopa z Salt Lake City w stanie Utah, który pod wpływem pornografii zaczął wykorzystywać seksualnie młodych chłopców a następnie aby ukryć fakt ich seksualnego wykorzystania zamordował pięciu z nich.[7]

3. Relację matki, której syn pod wpływem artykułu z „Hustlera” zatytułowanego „Orgazm śmierci” wykonał proponowany w tekście seksualny eksperyment doprowadzając w ten sposób do popełnienia samobójstwa.[8]

4. Świadectwo z czasopisma „Miłujcie się” ukazujące przypadek ojca, który pod wpływem pornografii dopuścił się kazirodztwa.[9]

Metodą trybunału lub „konferencji specjalistów” można przedstawić fizyczne, psychiczne, społeczne i moralne skutki korzystania z pornografii. Będzie to swoiste podsumowanie i uzupełnienie treści wynikających z wcześniejszej analizy przypadków, a także miejsce do przedstawienia własnych przemyśleń i przypuszczeń na temat konsekwencji obcowania z materiałami pornograficznymi.

Liczne negatywne skutki wywoływane przez pornografię prowadzą do zadziwienia nad faktem jej rozpowszechniania i brakiem odpowiednich praw chroniących przed jej wpływem (w tej chwili bowiem prawo polskie legalizuje używanie do filmów pornograficznych już piętnastoletnich dziewczynek). Do opracowania tego zagadnienia najwłaściwszą wydaje się metoda metaplanu opierająca się na czterech pytaniach: Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak jak być powinno? Co zrobić, aby tak było? Odpowiedź na ostatnie pytanie powinna zostać poszerzona poprzez wspólne tworzenie listy środków zaradczych: przeciwdziałających i zapobiegających tej patologii.

PROPOZYCJA KSIĄŻEK

Pomocą w realizacji zajęć z młodzieżą na temat pornografii i innych zjawisk patologii seksualnej, a także normy, jaką w relacjach międzyludzkich jest autentyczna, dojrzała miłość może być książka mego autorstwa „Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli”. Poszczególne jej rozdziały kończą tak zwane złote myśli, po których następuje stała część zatytułowana: rozważ, przedyskutuj, odpowiedz. Zawiera ona pytania sprawdzające poziom zrozumienia i zapamiętania treści rozdziału. Jest to ważny element w pracy z młodzieżą ukazujący jakie treści zapadły głęboko w serca uczniów, a jakie trzeba jeszcze uzupełnić. Gdy książkę czyta człowiek dorosły, może rozpocząć rozdział od końca, próbując samodzielnie odpowiedzieć na następujące po nim pytania, a dopiero potem sięgnąć do treści rozdziału, sprawdzając, czy można znaleźć jeszcze jakieś uzupełnienie jego wypowiedzi. Książkę „Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli” można zamówić w Wydawnictwie Akademii Polonijnej w Częstochowie, ulica Pułaskiego 4/6, tel. (034) 368 09 21, e-mail: wydawnictwo @ ap.edu.pl

Wiele metod aktywizujących, propozycji ćwiczeń wraz ze scenariuszami lekcji, aneksem zawierającym najpotrzebniejsze materiały oraz bibliografią służącą ewentualnemu poszerzeniu, znajdującego się na początku każdego rozdziału merytorycznego opracowania określonych zagadnień zawiera książka: „Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych”. Została ona wydana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Al. Jerozolimskie 136 www. wsip. com.pl

Katechetów może zainteresować książka „Kochać, ale jak” zawierająca konspekty lekcji do realizacji w gimnazjum. Wydało ją Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, ul. Okólna 113 tel. (034) 322 33 84 www.spsk.opoka.org.pl 

Wydawnictwa te prowadzą sprzedaż wysyłkową, co znacznie ułatwia uzyskanie proponowanych materiałów.

Oddziaływanie wychowawcze związane z kształtowaniem postaw młodych Polaków jest zadaniem niebywale doniosłym, ale i trudnym, wymagającym stałego kształcenia i doskonalenia umiejętności wychowawców. Z tej racji, istotne jest gromadzenie wszelkich materiałów, które mogłyby pomóc w osiąganiu tego celu.

 

[1] Słownik wyrazów obcych

[2] Cline V. Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne. Gdańsk 1996. HLI.

[3] Scott D.A. Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę. Gdańsk. 1995. HLI.

[4] Dudziak U. Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli. Częstochowa 2002. „Educator”.

[5] U. Dudziak. Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa 2002. WSiP.

[6] Fragmenty wywiadu w: U. Dudziak. Wychowanie do miłości. jw.

[7] Opis tego i innych przypadków w: Cline V. Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne.jw. oraz Scott D.A. Pornografia. Jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę. jw.

[8] Tamże.

[9] Czasopismo można zamówić w Wydawnictwie: Poznań, ul. Panny Marii 4.